wiëd mèt vliëgel

CitaatOrigineelAuteur
Liefde ès waaj majenaes: as het dich mislèk, goj het op de mèshoop ên begin opnêr.El amor es como la salsa mayonesa: cuando se corta, hay que tirarlo y empezar otro nuevo.Enrique Jardiel Poncela
Manne zin waaj bijzètstiëfkes wo grooze.Men are like portable heaters that snore.Rita Rudner
Liefde ès waaj 'n bloem: lot ze wasse.Love is like a flower – you’ve got to let it grow.John Lennon
Doë ès geenen doovere mins as dae wo niks kan heire, mê doover nog ès de mins bau het on z'n een aur èn geet ên on z'n aander traut.No hay peor sordo que el que no puede oír; pero hay otro peor, aquél que por una oreja le entra y por otra se le va.Baltasar Gracián
Zit nie zau mêr te koekkeloêre op onraechviërdighèts of loempighèts. Èn ze graof hébste mei as tijd genoeg vér z'ne mond te haage.Never be a spectator of unfairness or stupidity. The grave will supply plenty of time for silence.Christopher Hitchens
Ze zooë besjaemp moette zien, de laaj wo zich van de wondere van de wiëtensjap bediene ên nie mei begrijpe tevan as 'n koê van de botanik van 't graos wo ze steet te nieringe.Schämen sollten sich diejenigen Menschen, die sich der Wunder der Wissenschaft bedienen und nicht mehr davon verstanden haben als die Kuh von der Botanik der Pflanzen, die sie mit Wohlbehagen frisst.Albert Einstein
Doë zin twei sorte minse: daaj wo 't wêrk doên ên daaj wo op de komplemênte autzien. Ziet daste èn den eiste groep zits, doë ès minder konkerênse.There are two kinds of people, those who do the work and those who take the credit. Try to be in the first group; there is less competition there.Indira Gandhi
Mèttoêre bèn ich besjaemp dat ich zoêvel bok aateriëverslon. Mê dan kiek ich èn me glaos ên dènk on al daaj siggelêrre wo èn de brouweraaje zitte te woove, on wo ze zich hoope ên dreeme. At ich nie zoo drènke, stonte ze mesjin ammel op stroët ên loêgte hin dreeme te sjêlvere vaneen. Dan zèg ich tiëge m'n eege: "Doêt nau ni flaa ên drènk dae bok aut. Het ès baeter dat daaj minse hin dreeme autkoëme dan dat ich on m'n eege dènk ên zit te prakkeziëre iëver m'ne laever."Sometimes when I reflect back on all the beer I drink I feel ashamed. Then I look into the glass and think about the workers in the brewery and all of their hopes and dreams. If I didn’t drink this beer, they might be out of work and their dreams would be shattered. Then I say to myself, "It is better that I drink this beer and let their dreams come true, than be selfish and worry about my liver."Jack Handy
Ze konne viël genaeze allewaajl, mê doë ès nog altijd geen remeide tiëge ne gewaune verjoërdaog.For all the advances in medicine there’s still no cure for the common birthday.John Glenn
Wae nen iëzel z'ne bol wilt wasse, ès z'nen tijd ên z'ne leiter t'rdér on 't jasse.A lavare la testa all'asino ci perdi il tempo e il sapone.Italiaans gezegde